დაიწყო ბაღებში რეგისტრაციის პროცესი

რეგისტრაციის II ეტაპი დაიწყება 2015 წლის 11 ივლისს 09.00 სთ-დან და იწარმოებს მთელი წლის განმავლობაში. II ეტაპზე რეგისტრაციას გაივლიან ყველა სხვა მოქალაქეები. 
იმ, შემთხვევაში თუ აღსაზრდელი ადგილის არარსებობის გამო ვერ ჩაირიცხა ტერიტორიულად განკუთვნილ სასურველ საბავშვო ბაღში, სარეგისტარციო ონლაინ-პროგრამა მას განათავსებს სარეზერვო სიაში და ვაკანსიის შემთხვევაში პროგრამა მათ ავტომატურად, რიგითობის მიხედვით ჩარიცხავს.
საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციას შეძლებენ ბავშვები, რომლებსაც სამი წელი შეუსრულდება 2015 წლის 1 სექტემბრამდე, ხოლო ის ბავშვები, რომელთაც სამი წელი უსრულდება 1 სექტემბრის შემდეგ, სისტემაში დარეგისტრირდებიან სამი 
წლის შესრულებისთანავე და პროგრამა მათ საბავშვო ბაღში ჩარიცხავს თავისუფალი ადგილის (ვაკანსიის) გაჩენისთანავე. 
ერთი საბავშვო ბაღიდან მეორე საბავშვო ბაღში გადასვლის მსურველები რეგიტრაციას გაივლიან 2015 წლის 15 სექტემბრიდან, პროგრამა მსურველებს ჩარიცხავს თავისუფალი ადგილის (ვაკანსიის) გაჩენისთანავე სახცოვრებელი მისამართის მიხედვით გათვილისწინებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში.
საბავშვო ბაღებში დარეგისტრირების აუცილებელი პირობაა ის , რომ აღსაზრდელის ერთ-ერთი მშობელი უნდა იყოს რეგისტრირებული როგორც მაცხოვრებელი ქ.ბათუმში.
საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციის პრეტენდენტი პასუხს აგებს სისტემაში შეყვანილი მონაცემების სისწორეზე. 
სასურველ საბავშვო ბაღში დარეგისტრირების შემდეგ 1 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით მშობელმა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გამგეს უნდა წარუდგინოს საჭირო დოკუმენტაცია: 
1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი;
2) აღსაზრდელის დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
3) ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100);
4) ფერადი ფოტო (ორი ცალი 3X4);
იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ აღმოჩნდება, რომ სისტემაში რეგისტრაციის დროს მშობლის მიერ შეყვანილია არასწორი ინფორმაცია, აღსაზრდელი ამოირიცხება ჩარიცხულთა სიიდან.

რეგისტრაციის სრული წესები იხილეთ მენიუში "წესები"

 

 

Created By SPAR.GE