დაიწყო ბაღებში რეგისტრაციის პროცესი

რეგისტრაციის II ეტაპი დაიწყება 2015 წლის 11 ივლისს 09.00 სთ-დან და იწარმოებს მთელი წლის განმავლობაში. II ეტაპზე რეგისტრაციას გაივლიან ყველა სხვა მოქალაქეები. 
იმ, შემთხვევაში თუ აღსაზრდელი ადგილის არარსებობის გამო ვერ ჩაირიცხა ტერიტორიულად განკუთვნილ სასურველ საბავშვო ბაღში, სარეგისტარციო ონლაინ-პროგრამა მას განათავსებს სარეზერვო სიაში და ვაკანსიის შემთხვევაში პროგრამა მათ ავტომატურად, რიგითობის მიხედვით ჩარიცხავს.
საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციას შეძლებენ ბავშვები, რომლებსაც სამი წელი შეუსრულდება 2015 წლის 1 სექტემბრამდე, ხოლო ის ბავშვები, რომელთაც სამი წელი უსრულდება 1 სექტემბრის შემდეგ, სისტემაში დარეგისტრირდებიან სამი 
წლის შესრულებისთანავე და პროგრამა მათ საბავშვო ბაღში ჩარიცხავს თავისუფალი ადგილის (ვაკანსიის) გაჩენისთანავე.

 

       N13-ე საბავშვო ბაღში აღსაზრდელთა რეგისტრაცია დაიწყება 2015 წლის 16 ოქტომბრიდან (15:00 სთ). I ეტაპზე -16 ოქტომბრიდან 26 ოქტომბრამდე რეგისტრაციას გაივლიან ამ წესით განსაზღვრული პრიორიტეტის მქონე მოქალაქეები. რეგისტრაციის II ეტაპი დაიწყება 2015 წლის 27 ოქტომბრიდან და გაგრძელდება უწყვეტად. II ეტაპზე რეგისტრაციას გაივლის ყველა მოქალაქე. ორივე ეტაპზე საბავშვო ბაღებში ჩარიცხული აღსაზრდელების დოკუმენტების წარმოდგენის ვადა შეადგენს ჩარიცხვის თარიღიდან 10 დღეს.

 

      ბათუმის საბავშვო ბაღების ადმინისტრაცია გაცნობებთ, რომ ერთი საბავშვო ბაღიდან მეორე საბავშვო ბაღში გადასვლის ფუნქცია რეგისტრაციის ელექტრონულ პროგრამაში ჩაირთვება მიმდინარე წლის  28 ოქტომბრის დილის 12 საათზე, ნაცვლად დაგეგმილი 10 ოქტომბრისა. ვადის გადაწევა გამოწვეულია სამუშაოს დიდი მოცულობის გამო, რისთვისაც ადმინისტრაცია იხდის ბოდიშს.
საბავშვო ბაღებში დარეგისტრირების აუცილებელი პირობაა ის , რომ აღსაზრდელის ერთ-ერთი მშობელი უნდა იყოს რეგისტრირებული როგორც მაცხოვრებელი ქ.ბათუმში.
საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციის პრეტენდენტი პასუხს აგებს სისტემაში შეყვანილი მონაცემების სისწორეზე. 
სასურველ საბავშვო ბაღში დარეგისტრირების შემდეგ 10 დღის ვადაში მშობელმა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გამგეს უნდა წარუდგინოს საჭირო დოკუმენტაცია: 
1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი;
2) აღსაზრდელის დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
3) ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100);
4) ფერადი ფოტო (ორი ცალი 3X4);
5) ID ბარათის შემთხვევაში ცნობა საცხოვრებელი ადგილის შესახებ (გაცემული უფლებამოსილი ორგანოს მიერ).

იმ ჯგუფებში, რომლებიც იქნება შევსებული, შესაძლებელია რიგის დაკავება. რიგში მდგომ აღსაზრდელებს პროგრამა ავტომატურად ჩარიცხავს საბავშვო ბაღში ადგილის განთავისუფლების შემთხვევაში. 

რეგისტრაციის სრული წესები იხილეთ მენიუში "წესები"

 

  კაპიტალურ რემონტთან დაკავშირებით დროებით დახურულია №12 ს/ბ,რომელიც მდებარეობს ა.წერეთლის №30-ში

Created By SPAR.GE